search

不知者不做罪的意思

不知者不做罪解釋 / 不知者不做罪是什麽意思

注音 ㄅㄨˋ ㄓ ㄓㄜˇ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄟˋ
拼音 bù zhī zhě bù zuò zuì
簡體 不知者不做罪  
相似詞/近義詞 暫無
相反詞/反義詞 暫無
解釋 不是故意或不知情之下所做的錯事,就不加以怪罪。《三俠五義.第一一八回》:「武伯南道:『你不要如此。偺們原沒見過,不知者不做罪,俺也不怪你。』」也作「不知不罪」、「不知者不罪」。
詳細解釋 暫無