search

不閑的意思

不閑解釋 / 不閑是什麽意思

注音 ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˊ
拼音 bù xián
簡體 不闲  
相似詞/近義詞 暫無
相反詞/反義詞 暫無
解釋 不熟習、不熟練。《文選.曹植.與楊德祖書》:「以孔璋之才,不閑於辭賦,而多自謂能與司馬長卿同。」
詳細解釋 暫無