search

用之不竭的意思

用之不竭解釋 / 用之不竭是什麽意思

注音 ㄩㄥˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ
拼音 yòng zhī bù jié
簡體 用之不竭  
相似詞/近義詞 取之不盡
相反詞/反義詞 暫無
解釋 無限制的取用也不會枯竭。宋.徐經孫〈哨遍.江山風月〉詞:「江山風月,耳目聲色。取之無禁,用之不竭。」
詳細解釋
  • 竭:盡。無限取用而不會使用完。
  • 持續取用而不會枯竭。 【造句】維護生態環境才能使自然資源取之不盡,用之不竭。
  • 無限制的取用也不會枯竭。宋.徐經孫〈哨遍.江山風月〉詞:「江山風月,耳目聲色。取之無禁,用之不竭。」
  • 【用之不竭】類似詞語