search

庸詎的意思

庸詎解釋 / 庸詎是什麽意思

注音 ㄩㄥ ㄐㄩˋ
拼音 yōng jù
簡體 庸讵  
相似詞/近義詞 暫無
相反詞/反義詞 暫無
解釋 反問的話。猶豈、何。《莊子.齊物論》:「庸詎知吾所謂知之,非不知邪?」《文選.潘岳.秋興賦》:「苟趣舍之殊塗兮,庸詎識其躁靜?」也作「庸何」、「庸巨」、「庸遽」、「庸孰」、「庸安」。
詳細解釋