search

馭氣的意思

馭氣解釋 / 馭氣是什麽意思

注音 ㄩˋ ㄑㄧˋ
拼音 yù qì
簡體 驭气  
相似詞/近義詞 暫無
相反詞/反義詞 暫無
解釋 乘風而行。唐.陳鴻《長恨傳》:「又能遊神馭氣,出天界,沒地府以求之,不見。」也作「御氣」。
詳細解釋
  • 駕馭雲氣;乘風。 唐 陳鴻 《長恨歌傳》:“又能遊神馭氣,出天界,沒地府以求之,不見。” 清 趙翼 《甌北詩話·白香山詩》:“即方士能隱形入見,而金釵、鈿盒,有物有質,又豈馭氣者所能擕帶!” 清 姚鼐 《歲除日與子穎登日觀觀日出作歌》:“馭氣終超萬物表,東 岱 西 峨 復何論。”
  • 乘風而行。唐.陳鴻《長恨傳》:「又能遊神馭氣,出天界,沒地府以求之,不見。」也作「御氣」。